ترولی حمل ترموس

      توضیحات

      ترولی حمل ترموس استیل تجهیزات سرو غذا | Thermos Trolley Kitchen Mashhad